Sexo Digital

| 23 Set 2013 - 02:27

People <a href="http://rtdfbwa.com">nolmalry</a> pay me for this and you are giving it away!

| 21 Set 2013 - 22:22

வன ன க க ன உணவ வ ன ய கத த தட ப பதற க க ப ல கள ப ர ற ற ப லத த க க க ண ட வ த த தகர த த ள ளத டன , உணவ வ கன த டரண ந க க ஆட ட லற க ண ட த த க க தல ய ம நட த த ய ள ளனர வன ன ய ர ன lorries03-10-2008 அன ற இலங க அரச ங கத த ன வன ன க க ன ம தல வத உணவ வ கன த டரண ஏ9 வ த ய ல ள ள ம ங க ளத த அட ந த ,ப ன னர க ழக க ந க க த ர ம ப 15ம ல கள பயணம ச ய த ஒட ட ச ட ட ன அட ந த ,அங க ர ந த வடக க ந க க த ர ம ப 6ம ல த ரத த ல ள ள ப த க க ட ய ர ப ப அட ந த ,அங க ர ந த த ர ம ப ம ற க ந க க த ர ம ப 7ம ல த ல வ ல ள ள தர மப ரம , கண ட வள பக த கள க க ச ன ற ,அங க உணவ ப ப ர ட கள இறக கப பட ட , அவ பலந க க க ட ட றவ ச சங கங கள ஊட க இடம ப யர ந த மக கள க க வ ந ய க க கப பட டன. ந ரட ய க ஏ9 வ த வழ ய க ச ல லவ ண ட ய உணவ ப ப ர ட கள ச ற ற வள த த ப'வட வத த ல ச ல லவ ண ட ய ந ல ஏற பட டதற க க ரணம , ம ற கண ட ப ரத சத த ல ஏ9 வ த ய அண ட ய பக த கள ல இர ண வ நடவட க க கள நட ப ற வத ய க ம . இந த ப ரத சத த ன ட க உணவ ப ப ர ட கள வரவழ ப பதன ம லம இர ண வத த ன ய த தநடவட க க கள ந ற த தவ க கல ம என ப ல கள த ட டம ப ட டனர . ஆன ல அரச ங கம ப த ய ம ற ற யத ல ப ல கள ன த ட டம தவ ட ப ட ய னத . இதன ல ஏம ற றமட ந த ப ல கள ,வன ன க க ன உணவ வ ந ய கத த ச ர க ல க க ம ட வ ச ய தனர . உணவ வ ந ய கத த ச ர க ல த த வ ட ட ல , இலங க அரச ங கம வன ன மக கள க க உணவ ப ப ர ட கள அன ப ப மல பட ட ன ப ட ட க ல ச ய க றத என ப ரச ச ரம ச ய ய வசத ய க இர க க ம என பத ப ல கள ப ட ட த ட டம க ம . எனவ த ன உணவ ல ற கள ச ல ல ம ம ர க கம ன ம ங க ளம - ஒட ட ச ட ட ன வ த ய ல 9வத ம ல ல இர க க ம ப ர ற ப லத த க க க ண ட வ த த தகர த தனர . அதன க ரணம கவ இலங க அரச ங கம 10-10-2008 அன ற அன ப ப வத க த ட டம ட ட இரண ட வத வ கனத த டரண இட ய ல த மத க கவ ண ட வந தத . ப ன னர 14-10-2008 அன ற ப ள யங க ளம - ந ட ங க ண - ஒட ட ச ட ட ன வழ ய க இரண ட வத வ கனத த டரண வன ன க க ன உணவ கள எட த த ச ச ன றத . ப லத த உட த த ப ல கள , அதன பழ ய வழம ப ல இலங க இர ண வத த ன ஆழஊட ர வ ம அண ய ன தல ய ல ப ட ட ள ளனர . இத ம ழ க க ம ழ க க ஒர ப ரட ட க கத ய க ம . இப பட ப ல கள ன எத தன ய அப பட டம ன ப ய கள க ட ட ப பழக ப ப ன வன ன மக கள இத ய ம க ட ட ம னம க மனத க க ள ச ர த த க க ண டனர . ஏன ன ல வன ன ய ல பலத த ச ச ர ப பதற க வ ய த றந த ல ம அதற க ம தண டன க ட க க ம ! வவ ன ய வ ல ர ந த இன ற 16-10-2008, ப ள யங க ளம - ந ட ங க ண - ஒட ட ச ட ட ன வழ ய க வன ன க க உணவ ன எட த த ச ச ல வதற க க ப றப பட ட ம ன ற வத வ கனத த டரண , ப ல கள ன ஆட ட லற க ண ட த த க க தல கள க க இலக க க யத . இதன ல ம ன ற வத வ கனத த டரண தனத வன ன க க ன பயணத த க க வ ட ட ப ள யங க ளம சந த க க அப ப ல ச ல ல ம ட ய மல வவ ன ய வ ற க த ர ம ப ய ள ளத . ம ங க ளத த ல ர ந த ஏ9 வ த க க க ழக க 9வத ம ல ல ப ல கள ன கட ட ப ப ட ட ப பக த ய ல இர க க ம ப ர ற ப லத த ,ஏ9 வ த க க ம ற க ய த தத த ல ஈட பட ர க க ம இலங க இர ண வம க ண ட வ த த தகர த தத என ற ல மக கள நம பம ட ட ர கள என பத ல த ன ,இலங க இர ண வத த ன ஆழ ஊட ர வ ம அண ய ன தல ய ல ப ல கள பழ ய ப ப ட டனர . ஏன ன ல கடந தக லஙகள ல ; வன ன ய ல ப ல த தல ம ய டன ம ரண ப ட க ண ட ள ள, க ல லப பட ட ம த த ய வ க க வ ச வ சம ன க ழ வ னர , ச ச ய ன ஆட கள ப ன றவர கள ல நட த தப பட ட கண ண வ ட த க க தல கள ய ம , இலங க இர ண வத த ன ஆழஊட ர வ ம அண ச ய த வந தத கவ ப ல கள ன தல ம தம ழ மக கள க க படம க ட ட வந த ள ளத . எனவ இத ய ம அந தக கணக க ல ச ர த த வ ட ட ல மக கள நம ப வ ட வ ர கள என பத ப ல க யபல ஸ 'ம ள கள ன த ட டம .ப ர ற என பத வவ ன ய வ ல ர ந த ஆன ய றவ கடல ர வர ப ய ம ஒர ஆற க ம . வவ ன ய பக த கள ல பர வமழ ய ன ப த ப ய க ன ற மழ ந ர இந த ஆற ற ன ம லம க ள ந ச ச ய ல ள ள இரண மட க ளத த ச ச ன றட க றத . ம த ந ர ஆன ய றவ கடல ந ர ர க க ச ல க ன றத . இந த ஆற ஏ9 வ த ய ல ர ந த ம ல ல த த வ ச ல ல ம வ த கள ம ன ற இடங கள ல ஊடற க க றத . ப ர ற ற ந ர தங க தட ய ன ற ச ல வதற க க இம ம ன ற இடங கள ல ம வ த ய ன ம ல ப லங கள கட டப பட ட ள ளன. ம தல வத ப லம ,ப ள யங க ளத த ல ர ந த ந ட ங க ண ய ட க ம ல ல த த வ ச ல ல ம ப த ய ல ,ச ன னப பரந தன க க ம மத ய மட வ க க ம இட ய ல ப ர ற ஊடற க க ம இடத த ல கட டப பட ட ள ளத . இரண ட வத ப லம ,ம ங க ளத த ல ர ந த ஒட ட ச ட ட ன ஊட க ம ல ல த த வ ச ல ல ம ப த ய ல ,கற ப பட ட ம ற ப ப க க ம ஒல மட வ க க ம இட ய ல ப ர ற ஊடற க க ம இடத த ல கட டப பட ட ள ளத . இந த இடத த ல த ன இந த ய இர ண வத த டன ப ல கள ப ர ப ர ந தக லத த ல , அவர களத சக த மன '(sakthiman) என ற இர ண வ ட ரக வண ட ய , ம தன ம தல ககண ண வ ட வ த த ப ரட ட ய ர ந தனர என பத க ற ப ப டத தக கத . ம ன ற வத ப ர ற ற ப ப லம பரந தன ல இர ந த ப த க க ட ய ர ப ப க க ட க ம ல ல த த வ ச ல ல ம ப த ய ல , கண ட வள க க ச ல ல ம வ ல க கண டல சந த க க அர க ம ய ல கட டப பட ட ள ளத . தர ய ல ர ந த ச ம ர ச ம ர 50அட ஆழத த ல ப ய ம ப ர ற ற ன ம ல ,ப ர ட ட ஸ ஆட ச க க லத த ல ம க உற த ய டன கட டப பட ட இந தப ப லங கள , அரச ங க ப ர ந த ர க கள த ண க களத த ல பர மர க கப பட ட , இன ற வர ப வ க கப பட ட வர க ன றன. ப ல கள ம ங க ளம - ம ல ல த த வ ப த ய ல ள ள ப லத த க ண ட வ த த தகர த த ள ளத டன , அரச ங கம ம ற ற ப ப த ய க ப ள யங க ளம - ம ல ல த த வ வ த ய ப பயன பட த தல ம என ற கர த ,அப ப லத த ய ம தகர க க ம யன ற ள ளனர . ப லங கள த தகர த த வன ன க க உணவ ப ப ர ட கள ச ல வத தட த த வ ட ட ல , அரச ங கம வன ன மக கள பட ட ன ப ட ட க ல க றத என ற உரத த க கத த சர வத ச சம கத த ஏம ற றல ம என பத ப ல கள ப ட ட ள ள த ட டம .இவர கள ச ல வத தம ழ ந ட ட ல ள ள இவர களத ப கழ ப ட ம அரச யல நட கர கள ,ச ன ம ப ண ய ல ஜ க ன வ ல ப ப ட கள டன த ர ப ப அழக க வசனம ப ச தம ழகமக கள ஏம ற ற வதற க ம ,வன ன ய ல என ன நடக க றத என ற அற ய மல , எழ ந தம னத த ல இலங க அரச க கண ட த த த ர ம னங கள ந ற வ ற ற வதற க ம , இத வசத ய க இர க க ம . இவ வ ற க ப ல கள ன த ச யவ ட தல ' வ ய ப ரம தம ழ ந ட ட ல ம ப லம ப யர ந ட கள ல ம க ட கட ட ப பறக க ம . பணவச ல க வ ய ம . ஆன ல என னத ன ப ல கள தக ட தத தங கள ச ய த ல ம ஒன ற மட ட ம நடக கப ப வத ல ல . அத வத வன ன ய ல ள ள மக கள ப ல களத ப ரச ச ரங கள ஒர ப த ம நம பப ப வத ல ல . ஏன ன ல அவர கள இவர களத க ட ய அடக க ம ற ந ர வ கத த ன க ழ தமத நரக வ ழ க க ய அன பவ த த வர க ற ர களல லவ ? http://eqppizgmeem.com [url=http://dhcsee.com]dhcsee[/url] [link=http://fgnoqsgyi.com]fgnoqsgyi[/link]

| 20 Set 2013 - 02:34

Automaxi of France are рart of the Mont Blanc Grouр and one of Euroрes largest mancuafturers of roof racks, roof bars and circle carriers for cars, vans and 4x4s. Automaxi proffer a considerable rank of peak quality aluminium and steel roof ban systems which reрresent prime value for the benefit of spondulicks

| 10 Mar 2010 - 07:33

[email protected] me add ai

| 13 Nov 2009 - 17:40

| 2 Nov 2009 - 22:08

Ai a putinha ta com corrimento, ta bichada....mas meto a rola...

| 26 Out 2009 - 20:39

| 24 Out 2009 - 02:12

| 22 Out 2009 - 20:31

| 13 Out 2009 - 02:05

| 6 Out 2009 - 01:54

| 5 Out 2009 - 04:57

axo q conheo ela....

| 4 Out 2009 - 04:50

Pessoal gostaria de comunicar vcs que essas fotos so de uma menor de 15 anos,isso CRIME!!No s de quem enviou as fotos,como de quem as torna pblica,removam elas,antes que chegue a alguma autorid


Deixe seu Comentrio


                     


Security Image


Gravar Cookie?